• background

  ขอเชิญร่วมรับฟัง การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึก

  วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเ

 • background

  ขอเชิญรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา

 • background

  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

  "หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข"

 • background
 • background

  ยินดีต้อนรับนิสิตวิทยาลัยการศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

การรับสมัคร

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาลัยการศึกษา

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ แหล่งทุน รายชื่อวารสารฐาน TCI เงินวิจัย โครงการวิจัย

กิจการนิสิต

หน่วยงานกิจการนิสิต ศิษย์เก่า กรรมการนิสิต

สำนักงานคณะ

นโยบาย แผนงาน การเงิน ความเสี่ยง

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

SAR ใบลา มคอ โครงการ วิจัย

ภาพกิจกรรม

ข่าวนิสิตฝึกงาน

  ข่าววิจัย

  <
  Today
  V
  >
  November 22, 2017
  Day
  Work Week
  Week
  Month
  Timeline
    
   
  800 
    
  900 
    
  1000 
    
  1100 
    
  12PM 
    
  100 
    
  200 
    
  300 
    
  400 
    
  500 
    
   
  <
  Today
  V
  >
  November 22, 2017
  Day
  Work Week
  Week
  Month
  Timeline
    
   
  800 
    
  900 
    
  1000 
    
  1100 
    
  12PM 
    
  100 
    
  200 
    
  300 
    
  400 
    
  500 
    
   
  <
  Today
  V
  >
  November 22, 2017
  Day
  Work Week
  Week
  Month
  Timeline
    
   
  800 
    
  900 
    
  1000 
    
  1100 
    
  12PM 
    
  100 
    
  200 
    
  300 
    
  400 
    
  500 
    
   
  <
  Today
  V
  >
  November 22, 2017
  Day
  Work Week
  Week
  Month
  Timeline
    
   
  800 
    
  900 
    
  1000 
    
  1100 
    
  12PM 
    
  100 
    
  200 
    
  300 
    
  400 
    
  500 
    
   

  Facebook