• background
 • background

  บทความเรื่อง "จบอะไรก็สอบบรรจุเป็นครูได้: นโยบายที่กลายเป็นวิวาทะ"

  โดย รองศาสตาจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

  tablet
 • background

  ประกาศสำหรับนิสิตปี 54

  ที่ได้ยื่นจบกับมหาวิทยาลัยพะเยาไว้นั้น นิสิตส่วนมาเซ็นต์เอกสารไม่ครบถ้วน ดังนั้นให้นิสิตไปตรวจสอบเอกสารของตัวเองได้ที่งานทะเบียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

การรับสมัคร

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาลัยการศึกษา

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ แหล่งทุน รายชื่อวารสารฐาน TCI เงินวิจัย โครงการวิจัย

กิจการนิสิต

หน่วยงานกิจการนิสิต ศิษย์เก่า กรรมการนิสิต

สำนักงานคณะ

นโยบาย แผนงาน การเงิน ความเสี่ยง

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

SAR ใบลา มคอ โครงการ วิจัย

ภาพกิจกรรม

ข่าวนิสิตฝึกงาน

  ข่าววิจัย

  <
  Today
  V
  >
  April 25, 2017
  Day
  Work Week
  Week
  Month
  Timeline
    
   
  800 
    
  900 
    
  1000 
    
  1100 
    
  12PM 
    
  100 
    
  200 
    
  300 
    
  400 
    
  500 
    
   
  <
  Today
  V
  >
  April 25, 2017
  Day
  Work Week
  Week
  Month
  Timeline
    
   
  800 
    
  900 
    
  1000 
    
  1100 
    
  12PM 
    
  100 
    
  200 
    
  300 
    
  400 
    
  500 
    
   
  <
  Today
  V
  >
  April 25, 2017
  Day
  Work Week
  Week
  Month
  Timeline
    
   
  800 
    
  900 
    
  1000 
    
  1100 
    
  12PM 
    
  100 
    
  200 
    
  300 
    
  400 
    
  500 
    
   
  <
  Today
  V
  >
  April 25, 2017
  Day
  Work Week
  Week
  Month
  Timeline
    
   
  800 
    
  900 
    
  1000 
    
  1100 
    
  12PM 
    
  100 
    
  200 
    
  300 
    
  400 
    
  500 
    
   

  Facebook