โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน)

วิทยาลัยการศึกษาได้เรียนเชิญผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตและเพื่อสร้างความเข้าใจ แนวปฏิบัติร่วมกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้ดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพกิจกรรม

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v
Share This Post: