โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะนิสิตก่อนฝึกประสบวิชาชีพครู

วิทยาลัยการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของนิสิตที่เรียนหลักสูตรคู่ขนานที่จะก้าวไปสู่วิชาชีพครูในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมสำหรับหลักสูตรคู่ขนาน เพื่อพัฒนาทักษะ  ศักยภาพ ของนิสิตให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการฝึกสอนตลอดจนประกอบวิชาชีพครูในอนาคตได้

Share This Post: